Ústecké
Zelenenoviny.cz

Rekultivovaná Radovesická výsypka

16.3.2021 | pavlamar

Radovesická výsypka je se svou rozlohou cca 1 200 ha a průměrnou mocností 50 – 70 m největší výsypkou Mostecké pánve a jednou z největších v Evropě. Rekultivační práce na Radovesické výsypce byly zahájeny již v roce 1986  a probíhají dodnes. Postupně tak na "mrtvém" území roste významná lokalita, osidlována vzácnými a ohroženými druhy rostlin i živočichů. 


Není snad lidí na Bílinsku, kteří by neznali kypu; tj. Radovesickou výsypku. Mnozí z nich si ještě pamatují údolí Lukovského potoka, kde se nacházely obce Lískovice, Chotovenka, Hetov, Dřínek a Radovesice, a které musely v  60. letech minulého století ustoupit otevření velkolomu Maxim Gorkij. V  období let 1969– 2003 bylo do tohoto prostoru založeno 700 mil. m3 zeminy.

V  roce 2003 bylo ukončeno zakládání Radovesické výsypky. Bylo tak vytvořeno mohutné výsypkové těleso stoupající z  nadmořské výšky 250 m n. m. při kontaktu s  výsypkou Jirásek na severozápadě a  dosahující kót 420 m n. m. ve své východní části, kde plynule navazuje na České středohoří. Povrch výsypky je již v  současné době zrekultivován. Nalezneme zde množství zalesněných a  vodních ploch, mokřadů, luk a polí. Během několika desítek let došlo ke komplexní rekultivaci. Na temeni výsypky jsou však ponechány dvě samostatné plochy, na nichž je sledován přirozený vývoj povrchu. Jedná se o  unikátním studijní prostředí, ve kterém je možné sledovat postupný a  přirozený vývoj fauny a  flóry na nerekultivovaném území. Tato místa jsou často osidlována vzácnými a  ohroženými druhy rostlin a  živočichů. Radovesická výsypka tak v současné době začíná patřit nejen k  unikátům Ústeckého kraje, ale pro svoji jedinečnost se stane mimořádně zajímavým územím i  z  hlediska evropského. Severočeské doly, a. s., pozemky zasažené důlní činností rekultivují s důrazem na ekologii, zároveň však respektují estetické a  sportovně-rekreační zájmy.

V  současné době se dokončuje silniční propojení přes výsypku z  Kostomlat pod Milešovkou do Štěpánova a Razic. Komunikace mezi Kostomlaty a Bílinou je již dnes hojně využívána motoristy, cyklisty i turisty. Krátce před dokončením je cyklostezka, která bude kopírovat komunikaci mezi Bílinou a Kostomlaty.

Pro přiblížení této lokality široké veřejnosti je ve spolupráci mezi Severočeskými doly, a.s., Ústeckým krajem a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací Bílina, připravována naučná stezka. Turista zde nalezne informační tabule, které zajistil Odbor životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje ve spolupráci se Střední školou stavební a  strojní v  Teplicích a  Střední odbornou školou stavební a  technickou v Ústí nad Labem. Imobiliář v  počtu 17 kusů dřevěných informačních tabulí, 10 dřevěných odpadkových košů a  15 kusů dřevěných lavic zhotovili studenti v  rámci Environmentální výchovy, vzdělávání a  osvěty (EVVO). Vybudováním naučné stezky v  této lokalitě však práce ještě nekončí, do budoucna je plánováno vybudování informačního centra, tzv. přírodní učebny či parkoviště.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Ústecký kraj

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama